Διδακτικές Επισκέψεις - ΕκπαιδευτικέςΕκδρομές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς Τουριστικά γραφεία και ΚΤΕΛ για διδακτικές εκδρομές

Το 1ο ΣΕΚ Κοζάνης στα πλαίσια διδακτικών επισκέψεων και εκπαιδευτικών εκδρομών, καλεί τους ενδιαφερόμενους (ταξιδιωτικά-τουριστικά γραφεία) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν την προσφορά τους, σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο της Διευθύντριας, μέχρι την Πέμπτη 22/03/2012 και ώρα 11:00 π.μ.

Οι προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο της Διεύθυνσης την ίδια ημέρα στις 11:15 π.μ. παρουσία όλων των ενδιαφερομένων.

 

Οι προσφορές των Τουριστικών Γραφείων θα γίνουν με τα πιο κάτω στοιχεία και απαιτήσεις:

 

1. Προορισμοί, προτεινόμενες ημερομηνίες και συμμετέχοντα άτομα:

  • ΚΑΦΚΑ Αμυνταίου στις 30-3-2012, 43 μαθητές και 4 συνοδοί
  • Ιαματικά Λουτρά Αριδαίας στις 5-4-2012, 43 μαθητές και 4 συνοδοί
  • Κέντρο Ιπποθεραπείας Ν. Σερρών στις 4-5-2012,43 μαθητές και 4 συνοδοί
  • Λουτρά Ν. Απολλωνίας Θες/νίκης στις 2-4-2012, 40 μαθητές και 4 συνοδοί

2. Την προσφερθείσα συνολική τιμή κατά εκδρομή και κατ? άτομο (συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν κρατήσεων και του ΦΠΑ)

3. Ο Διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής

4. Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από πενταμελή επιτροπή, αποτελούμενη από το Διευθυντή του Σχολείου, 2 συνοδούς καθηγητές, εκπρόσωπο των γονέων και κηδεμόνων και εκπρόσωπο των μαθητών

5. Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής, λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση στο Τουριστικό Γραφείο

Για η μεταφορά των μαθητών και των συνοδών καθηγητών τους απαιτείται :

  • Λεωφορείο κλιματιζόμενο με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας (ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ)
  • Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
  • Πρόσθετη ασφάλιση για κάλυψη εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας
  • Υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη ειδικού σήματος λειτουργίας σε ισχύ.