πρόσκηση ενδιαφέροντος προς τουριστικά γραφεία

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση μονοήμερης επίσκεψης
σ τ ο Εκθεσιακό κέντρο Καβάλας «Απόστολος Μαρδύρης» (ΤΕΙ ΚΑΒΆΛΑΣ) στα πλαίσια
του 7ου Πανελλαδικού Φεστιβάλ «Βιομηχανικής Πληροφορικής»

Το 1ο Ε.Κ. Κοζάνης προτίθεται να διοργανώσει ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη στo
Εκθεσιακό κέντρο Καβάλας «Απόστολος Μαρδύρης» (ΤΕΙ Καβάλας) στα πλαίσια του 7ου
Πανελλαδικού Φεστιβάλ «Βιομηχανικής Πληροφορικής» και σύμφωνα με την υπ΄ άριθμ
129287/Γ2/10-11-2011(ΦΕΚ 2769/2-12-2011) Υπουργική απόφαση καλεί κάθε
ενδιαφερόμενο να καταθέσει ή να αποστείλει κλειστή προσφορά, μέχρι 3-10-2016,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 π.μ στο γραφείο της Διευθύντριας του, όπου και θα
ανοιχτούν οι προσφορές, σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις:
2. Ημερομηνία διεξαγωγής της εκδρομής 14-10-2016, ώρα αναχώρησης 8:00 π.μ., ώρα
επιστροφής 20:30 στο χώρο του σχολείου.
3. Προορισμός : Εκθεσιακό κέντρο Καβάλας «Απόστολος Μαρδύρης», ΤΕΙ Καβάλας.
4. Συμμετέχοντες : 34 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές.
5. Μετακινήσεις: Κοζάνη ? Εκθεσιακό κέντρο Καβάλας «Απόστολος Μαρδύρης», οδικώς με
επιστροφή.
6. Καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των εκδρομέων με διόδια ή φόρους.
7. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
8. Ομαδική ασφάλιση για ατυχήματα και ασθένεια όλων των εκδρομέων.
Στις προσφορές να αναφέρονται :

· Η συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)

Μαζί με τις προσφορές να κατατεθεί:
· Υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται
σε ισχύ
· Αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας και εγγράφων καταλληλότητας των λεωφορείων με τα
οποία θα γίνονται οι μετακινήσεις
Παρατηρήσεις
· Κριτήριο για την ανάθεση της εκδρομής δεν είναι μόνο η οικονομικότερη προσφορά ,
αλλά και η ποιότητα όσων προαναφέρονται
· Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής ,λόγω μη συμπλήρωσης του
απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση στο
Τουριστικό γραφείο.
· Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση σχετικά με την
επίσκεψη από τα τουριστικά γραφεία που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Τρόπος Πληρωμής
· ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: ??????.. ? (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)
ΕΞΟΦΛΗΣΗ: μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής
Οποιαδήποτε μη εκτελεστέα υποχρέωση από το τουριστικό γραφείο θα παρακρατηθεί από
το ποσό της εξόφλησης μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής
Η Διευθύντρια
Ατματζίδου Σουμέλα

Τελευταία Ενημέρωση (Πέμπτη, 29 Σεπτέμβριος 2016 22:33)