Εκδρομές?Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδι? ωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας

Εκπαιδευτικές Εκδρομές
Οι εκπαιδευτικές εκδρομές αποτελούν αναγκαίο συμπλήρωμα της αγωγής των μαθητών, γιατί τους δίνουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τόπους που έχουν ιδιαίτερη μορφωτική αξία, να γνωρίσουν τα επιτεύγματα του ανθρώπου μέσα στη μακροχρό?
νια πορεία του πολιτισμού και να καλλιεργήσουν την κοινωνικότητά τους.